Portal - Stary Sącz
Strona główna
polski
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach
Wyszukiwarka 

SZKOŁA   PODSTAWOWA 

IM.  JANA  PAWŁA  II 

W  GOŁKOWICACH

 

WITAMY ! ! !

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Gołkowice Górne 65
33-388 Gołkowice Dolne
tel. (018) 446 34 89
e-mail: spgolkowice@wp.pl, zsgg@wp.pl
http://www.sp-golkowice.iaw.pl

W malowniczej Kotlinie Sądeckiej (na jej południowo-zachodniej krawędzi), w dolinie Dunajca, niedaleko Starego Sącza, wśród lasów i gór leżą pełne uroku Gołkowice. W miejscowości liczącej około 2100 mieszkańców działają dwie placówki oświatowe (noszące imię Jana Pawła II), z których jedną jest Szkoła Podstawowa. Uczęszcza do niej 174 uczniów, uczących się w 9 oddziałach. W oddziale przedszkolnym do nauki przygotowuje się 31 dziecko. Do efektywnej pracy zachęca ich estetyczny, dobrze wyposażony budynek szkolny. Młodzi ludzie rozwijają swoje zdolności i umiejętności korzystając z nowoczesnej pracowni językowej i komputerowej, biblioteki multimedialnej, dobrze zagospodarowanych i wyposażonych klasopracowni, a także organizowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych. Kształtują swoją tężyznę fizyczną dzięki sali gimnastycznej (oddanej do użytku w 2006 roku), przyszkolnym obiektom sportowym (boiskom, bieżniom, skoczniom) oraz zajęciom propagującym i ułatwiającym zdrowy tryb życia. O prawidłowy rozwój uczniów dba 20 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, stale poszukujących najbardziej skutecznych metod usprawniania procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wielu z nich podnosi swoje umiejętności, by jak najefektywniej pracować także z uczęszczającymi do szkoły uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. O właściwe funkcjonowanie placówki dba również 5-cio osobowy zespół pracowników administracji i obsługi.

    

    

 

  

     Za swą działalność dydaktyczno – wychowawczą 27 września 2006 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach otrzymała zobowiązujący tytuł i certyfikat Małopolskiego Kuratora Oświaty „Szkoła wyróżniona za wychowanie” na okres 5 lat.

     Nasza szkoła, aby uzyskać powyższy tytuł musiała spełnić szereg zadań wynikających z regulaminu, m.in.:

- rozpoznanie stanu wychowania i opieki oraz zagrożeń patologiami,

- szkoła poprzez swoje działania realizuje działania dydaktyczne w powiązaniu z zadaniami wychowawczymi,

- opracowanie programu wychowawczego zintegrowanego z programem profilaktyki,

- równość szans edukacyjnych wszystkich uczniów,

- podejmowanie pracy opiekuńczej szkoły,

- rozwój postaw demokratycznych u uczniów,

- podejmowanie działań wpływających na poszerzenie współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym,

- badanie efektywności działań wychowawczych i wykorzystanie wyników do poprawy jakości,

- przedstawienie osiągnięć szkoły oraz sukcesy wychowawcze z okresu ostatnich  2 lat.

    Powyższe zadania zostały rozpisane na konkretne działania do realizacji, których włączyła się większość nauczycieli naszej szkoły.

     Szkoła lub placówka, która uzyskała certyfikat „Szkoła wyróżniona za wychowanie”:

- uzyskuje prawo posługiwania się nim w oficjalnych informacjach o niej,

- zostaje wpisana do rejestru prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

     Szkoła traci prawo do posługiwanie się certyfikatem, jeżeli w okresie jego obowiązywania zostaną stwierdzone przez organ nadzoru pedagogicznego uchybienia w zakresie realizacji programu wychowawczego szkoły lub inne uchybienia w zakresie pracy wychowawczej szkoły.

  

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Anna Gorczowska